หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต  (Read 2428 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง

  • Guest

บทคัดย่อ
   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  3  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  9  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นและให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ  และทดลองหาประสิทธิภาพจากนักเรียนรายบุคคล  นักเรียกลุ่มเล็ก  และทดลองภาคสนาม  การทดลองภาคสนามมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  78.28/80.00  2)  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์แต่ละเล่ม  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวนเล่มละ  10  ข้อ  รวม  110  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.84
3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ 
มีค่าความเชื่อมั่น  0.82  และ  4)  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    จำนวน  15  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.84  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังจากนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าทำการสอนและจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    เป็นเวลา  22  ชั่วโมง  ทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียว
กับการดำเนินการก่อนเรียน  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสถิติ
การทดสอบค่าทีกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test  for  Dependent  Samples) 
ผลการศึกษา  พบว่า
   1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  78.28/80.00 
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ( = 4.72 , S.D. = 0.49)

volsung

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 4,214
  • บ้านพักครู.คอม

 

Page created in 1.142 seconds with 27 queries.