หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2  (Read 1428 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายวุฒิกร อินกะสังข์

  • Guest

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ  สาระทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                         สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ผู้ศึกษา             นายวุฒิกร  อินกะสังข์    ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 
สถานศึกษา      โรงเรียนบ้านไม้แดง  อำเภอกระสัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
         บุรีรัมย์  เขต 2

   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาประสิทธิผลตามเกณฑ์ 70 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านไม้แดง  อำเภอกระสัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 28 คน ได้รับมอบหมายให้ทำการสอน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  แบบฝึกทักษะ จำนวน 10 เล่ม  ใบงาน 21 ฉบับ  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 10 ฉบับ 100 ข้อ  แบบทดสอบประจำหน่วย  30 ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ  และแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 แผน  สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และค่า  t-test 
   ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้
      1. แบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.34/84.52  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  โดยแบบฝึกทักษะที่มีค่าประสิทธิภาพมากที่สุด คือ  เล่มที่ 10  เรื่อง เทคนิคการเป่าสี  รองลงมา คือ  เล่มที่ 9  เรื่อง เทคนิคการใช้สี
      2. แบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์  มีประสิทธิผลเท่ากับ 74.81 สูงกว่าเกณฑ์ 70
หรืออยู่ในระดับดี แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 74.81   
      3. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์  มีคะแนนหลังเรียนรวมเฉลี่ยและทั้ง 10 เล่ม สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
      4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ แบบฝึกทักษะสาระทัศนศิลป์ช่วยให้นักเรียนชอบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมากขึ้น  รองลงมา  คือ  แบบฝึกทักษะสาระทัศนศิลป์ทำให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนรู้เกี่ยวกับการปั้น วาดภาพ และพิมพ์ภาพแบบฝึกทักษะ
 

Page created in 0.08 seconds with 25 queries.