หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  (Read 1432 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์

  • Guest

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(อยู่อย่างพอเพียง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย    นางสาวเยาวลักษณ์ เลียบวงศ์
หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ    2552

บทคัดย่อ

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งการทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) (3) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1-6/6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 279 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้มี 5 ชนิด ได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งใช้ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 ยายแดงผู้ซื่อสัตย์ เล่มที่ 2 วินัยลูกเสือแก่น เล่มที่ 3 เสือน้อยจอมขี้เกียจ เล่มที่ 4 จิ้งหรีดกับมดจอมขยัน เล่มที่ 5 เที่ยวถิ่นไทยไปเมืองลิกอร์ และเล่มที่ 6 น้ำใจมนุษย์ต่างดาว (2)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน เวลา 18 ชั่วโมง (3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ (4)แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) เล่มละ 10 ข้อ รวม 60 ข้อ (5) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมแต่ละเล่ม มีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้ง 5 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบ จนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test dependent)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1.   ประสิทธิภาพ ของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่าง
พอเพียง) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น จากการทดสอบภาคสนาม (Field Tryout) ของนักเรียนไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เล่มที่ 1 ยายแดงผู้ซื่อสัตย์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.34/88.00 เล่มที่ 2 วินัยลูกเสือแก่น มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.24/86.40 เล่มที่ 3 เสือน้อยจอมขี้เกียจ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 89.00/88.70 เล่มที่ 4 จิ้งหรีดกับมดจอมขยัน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.04/85.40 เล่มที่ 5 เที่ยวถิ่นไทยไปเมืองลิกอร์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.12/82.70 เล่มที่ 6 น้ำใจมนุษย์ต่างดาว มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.09/85.00 และประสิทธิภาพโดยรวมของหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ง 6 เล่ม E1/E2 เท่ากับ 82.64/86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยหนังสือหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่เรียนด้วยหนังสือหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) ที่สร้างขึ้น มีผลการประเมิน ครั้งที่ 1 ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ระดับคุณภาพผ่าน ครั้งที่ 3 ระดับคุณภาพผ่าน ครั้งที่ 4 ระดับคุณภาพ ดี ครั้งที่ 5 ระดับคุณภาพ ดี และครั้งที่ 6 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
4.   ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยหนังสือหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) ที่สร้างขึ้น เรื่องยายแดงผู้ซื่อสัตย์ มีความพึงพอใจระดับ มาก เรื่องวินัยลูกเสือแก่น มีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด เรื่อง เสือน้อยจอมขี้เกียจ มีความพึงพอใจระดับ มาก เรื่องจิ้งหรีดกับมดขยัน มีความพึงพอใจระดับ มาก เรื่องเที่ยวถิ่นไทยไปกับลิกอร์ มีความพึงพอใจระดับ มาก เรื่องน้ำใจมนุษย์ต่างดาว มีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด และโดยรวมทั้ง 6 เรื่อง มีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด
 

Page created in 0.237 seconds with 25 queries.