หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงาน  (Read 1808 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

มนตรี

  • Guest
เผยแพร่ผลงาน
« on: February 23, 2013, 05:30:00 AM »

ชื่อเรื่อง       :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน
      คำในมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ผู้รายงาน   :     นางพินิจ  พิลาบุตร
วิทยฐานะ      :   ครูชำนาญการ 
โรงเรียน    :   บ้านฉนวน
ปีที่พิมพ์    :      ๒๕๕๖

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกส่งเสริมการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านฉนวน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน๒๒ คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย จำนวน ๘ เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑๐ แผน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวนเรื่องละ ๕ ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   ทางการเรียน ๓ ฉบับได้แก่แบบทดสอบการอ่านแบบทดสอบการเขียน และแบบทดสอบปรนัย                  แบบเลือกตอบ จำนวน ๒๐ ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดย  การหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่า E๑ / E๒ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐ / ๘๐ และค่า   t – test แบบ  Dependent 

   ผลการศึกษาพบว่า
   ๑.การสร้างและการหาประสิทธิภาพแบบฝึกส่งเสริมการอ่านและเขียนคำ                     ในมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โดยภาพรวม พบว่ามีประสิทธิภาพเฉลี่ย                             เท่ากับ ๘๗.๗๓/๘๙.๕๐ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐เมื่อพิจารณา                   เป็นราย เล่ม พบว่าเล่มที่มีประสิทธิภาพ สูงสุดคือ ๓ ลำดับดังนี้ อันดับ ๑  เล่มที่ ๘ เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่เกอว มีประสิทธิภาพ ๘๘.๖๕/๙๓.๖๐  อันดับ ๒ เล่มที่ ๔ เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กน                          มีประสิทธิภาพ ๘๘.๙๕/๙๑.๔๐ อันดับ ๓  เล่มที่ ๒  กับเล่มที่ ๕ เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กงและ              แม่กบ มีประสิทธิภาพ ๘๗.๖๐/๙๐.๔๐และเล่มที่มีประสิทธิภาพต่ำสุดคือ เล่มที่ ๑ เรื่องมาตราตัวสะกดแม่กกมีประสิทธิภาพ ๘๔.๒๐/๘๗.๒๐
 

Page created in 0.077 seconds with 25 queries.