หน้าแรก  หน้าแรก    ช่วยเหลือ    ค้นหา    ปฏิทิน    เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก   

 
Column Update!
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวั...
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2013, 03:43:17 PM
1150 view | 0 comment
Bookmark and Share
ชื่อรายงาน   รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา
สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
ชื่อผู้รายงาน   นางพัชราลักษณ์  ศิริกุลพิทักษ์
ปีที่จัดทำ   พ.ศ. 2555
      
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน  80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล1(สังขวิทย์) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 33 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแบบทดสอบพัฒนาการด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแบบทดสอบพัฒนาการด้านภาษาเด็กปฐมวัย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาทั้ง 10 เล่ม
ผลจากการศึกษาพบว่า 
   1.  ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา  สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1 มีค่า  82.97 / 87.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่กำหนดไว้   
   2.  ผลเปรียบเทียบพัฒนาการด้านภาษา ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา  สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่  1 จำนวน 10 เล่ม หลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05


ยังไม่มีความคิดเห็น

 


บ้านพักครูบอร์ด โหลดสื่อ นวัตกรรมฟรี กระดานย้าย ทิปฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์
©สสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]