หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (Read 1927 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

อรอุมา

 • Guest

ชื่อรายงาน   รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา
สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
ชื่อผู้รายงาน   นางพัชราลักษณ์  ศิริกุลพิทักษ์
ปีที่จัดทำ   พ.ศ. 2555
      
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน  80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล1(สังขวิทย์) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 33 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแบบทดสอบพัฒนาการด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแบบทดสอบพัฒนาการด้านภาษาเด็กปฐมวัย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาทั้ง 10 เล่ม
ผลจากการศึกษาพบว่า 
   1.  ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา  สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1 มีค่า  82.97 / 87.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่กำหนดไว้   
   2.  ผลเปรียบเทียบพัฒนาการด้านภาษา ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา  สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่  1 จำนวน 10 เล่ม หลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,533
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,533
 • บ้านพักครู.คอม
Re: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
« Reply #2 on: December 10, 2019, 04:04:02 PM »

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.148 seconds with 28 queries.