หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  (Read 1292 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์

  • Guest

ชื่อรายงาน   รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
ผู้ศึกษา            นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
ปีที่ทำการศึกษา        พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ

   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ตามมาตรฐาน   E1 / E2  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 25 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม(Cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จำนวน 11 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหนังสือ อ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อ   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จำนวน 15  ข้อ  แบบแผนการศึกษาที่ใช้คือ  One – Group  Pretest – Posttest  Design  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบ         ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t – test dependent)


ผลการศึกษาพบว่า
1.   ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา         ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.99 / 91.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยหนังสือ           อ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยวิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียน  ( =  36.64  S.D. =  3.30)              สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (  =  26.68  S.D. =  1.41) 
3.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม           การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ที่ผู้ศึกษาสร้างอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  (  = 4.48 S.D. =  0.56)
« Last Edit: February 18, 2013, 11:52:09 PM by บ้านพักครู.คอม »
 

Page created in 0.049 seconds with 25 queries.