หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น  (Read 1823 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สุกัญญา แสงจันทร์

 • Guest

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1)  เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม   การเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม     4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555 จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คู่มือครูประกอบการใช้ชุดกิจกรรม จำนวน 7 ชุดแบบความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ใช้ค่าเฉลี่ย ( Arithmetic  Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และวิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test  (Dependent  Samples)
         ผลการศึกษาพบว่า
      1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ  82.15 / 81.43 
                        2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับร้อยละ 65.30 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ  60
        3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
       4.  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 14,413
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 14,413
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 1.891 seconds with 27 queries.