หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  (Read 4132 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

pickguitar

  • Guest

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์   
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ชื่อผู้ศึกษา      นางสุพัฒตรา  5บแก้ว
ปีที่ศึกษา            2555   
หน่วยงาน      โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  26


บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2555 จำนวน  23 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 8 แผน  มีความสอดคล้องระหว่าง 0.80  ถึง 1.00  แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  จำนวน  8 เล่ม  มีความสอดคล้องระหว่าง  0.60  ถึง  1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ   มีความสอดคล้องระหว่าง 0.60  ถึง 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.69 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง  0.25 ถึง 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่น ( ) เท่ากับ 0.9074 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  จำนวน  10 ข้อ  มีความสอดคล้องระหว่าง 0.60  ถึง  1.00  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.51 ถึง 0.92 และมีค่าความเชื่อมั่น ()  เท่ากับ  0.9245 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที (t-test แบบ Dependent  Samples)
   

   ผลการศึกษา  พบว่า 
   1.   แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.17/82.61  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่กำหนด
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ  0.6545  นั่นคือ  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  65.45
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.57) 
« Last Edit: February 19, 2013, 12:03:03 AM by บ้านพักครู.คอม »

pickguitar

  • Guest
Re: บทคัดย่อ
« Reply #1 on: February 11, 2013, 06:46:55 AM »

 :smiley:

pickguitar

  • Guest
Re: บทคัดย่อ
« Reply #2 on: February 11, 2013, 06:51:38 AM »

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์ สร้างสรรค์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ชื่อผู้ศึกษา     นางสุพัฒตรา  5บแก้ว
ปีที่ศึกษา       2555   
หน่วยงาน      โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  26
บทคัดย่อ  การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2555 จำนวน  23 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 8 แผน  มีความสอดคล้องระหว่าง 0.80  ถึง 1.00  แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  จำนวน  8 เล่ม  มีความสอดคล้องระหว่าง  0.60  ถึง  1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ   มีความสอดคล้องระหว่าง 0.60  ถึง 1.00 มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.25 ถึง 0.69 มีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง  0.25 ถึง 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9074 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  จำนวน  10 ข้อ  มีความสอดคล้องระหว่าง 0.60  ถึง  1.00  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.51 ถึง 0.92 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.9245 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที ผลการศึกษา  พบว่า   1.   แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.17/82.61  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่กำหนด 2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ  0.6545  นั่นคือ  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  65.45 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมากที่สุด  4.57

พรรณอร เกลี้ยงประไพ

  • Guest

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์   
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ชื่อผู้ศึกษา      นางสุพัฒตรา  5บแก้ว
ปีที่ศึกษา            2555   
หน่วยงาน      โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  26


บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2555 จำนวน  23 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 8 แผน  มีความสอดคล้องระหว่าง 0.80  ถึง 1.00  แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  จำนวน  8 เล่ม  มีความสอดคล้องระหว่าง  0.60  ถึง  1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ   มีความสอดคล้องระหว่าง 0.60  ถึง 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.69 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง  0.25 ถึง 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่น ( ) เท่ากับ 0.9074 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  จำนวน  10 ข้อ  มีความสอดคล้องระหว่าง 0.60  ถึง  1.00  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.51 ถึง 0.92 และมีค่าความเชื่อมั่น ()  เท่ากับ  0.9245 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที (t-test แบบ Dependent  Samples)
   

   ผลการศึกษา  พบว่า 
   1.   แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.17/82.61  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่กำหนด
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ  0.6545  นั่นคือ  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  65.45
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.57) 

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์   
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ชื่อผู้ศึกษา      นางสุพัฒตรา  5บแก้ว
ปีที่ศึกษา            2555   
หน่วยงาน      โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  26


บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2555 จำนวน  23 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 8 แผน  มีความสอดคล้องระหว่าง 0.80  ถึง 1.00  แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  จำนวน  8 เล่ม  มีความสอดคล้องระหว่าง  0.60  ถึง  1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ   มีความสอดคล้องระหว่าง 0.60  ถึง 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.69 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง  0.25 ถึง 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่น ( ) เท่ากับ 0.9074 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  จำนวน  10 ข้อ  มีความสอดคล้องระหว่าง 0.60  ถึง  1.00  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.51 ถึง 0.92 และมีค่าความเชื่อมั่น ()  เท่ากับ  0.9245 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที (t-test แบบ Dependent  Samples)
   

   ผลการศึกษา  พบว่า 
   1.   แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.17/82.61  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่กำหนด
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ  0.6545  นั่นคือ  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  65.45
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.57)

พรรณอร เกลี้ยงประไพ

  • Guest

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์   
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ชื่อผู้ศึกษา      นางสุพัฒตรา  5บแก้ว
ปีที่ศึกษา            2555   
หน่วยงาน      โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  26


บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2555 จำนวน  23 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 8 แผน  มีความสอดคล้องระหว่าง 0.80  ถึง 1.00  แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  จำนวน  8 เล่ม  มีความสอดคล้องระหว่าง  0.60  ถึง  1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ   มีความสอดคล้องระหว่าง 0.60  ถึง 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.69 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง  0.25 ถึง 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่น ( ) เท่ากับ 0.9074 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  จำนวน  10 ข้อ  มีความสอดคล้องระหว่าง 0.60  ถึง  1.00  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.51 ถึง 0.92 และมีค่าความเชื่อมั่น ()  เท่ากับ  0.9245 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที (t-test แบบ Dependent  Samples)
   

   ผลการศึกษา  พบว่า 
   1.   แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.17/82.61  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่กำหนด
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ  0.6545  นั่นคือ  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  65.45
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.57) 

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์   
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ชื่อผู้ศึกษา      นางสุพัฒตรา  5บแก้ว
ปีที่ศึกษา            2555   
หน่วยงาน      โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  26


บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2555 จำนวน  23 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 8 แผน  มีความสอดคล้องระหว่าง 0.80  ถึง 1.00  แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  จำนวน  8 เล่ม  มีความสอดคล้องระหว่าง  0.60  ถึง  1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ   มีความสอดคล้องระหว่าง 0.60  ถึง 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.69 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง  0.25 ถึง 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่น ( ) เท่ากับ 0.9074 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  จำนวน  10 ข้อ  มีความสอดคล้องระหว่าง 0.60  ถึง  1.00  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.51 ถึง 0.92 และมีค่าความเชื่อมั่น ()  เท่ากับ  0.9245 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที (t-test แบบ Dependent  Samples)
   

   ผลการศึกษา  พบว่า 
   1.   แบบฝึกทักษะศิลปะ  เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.17/82.61  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่กำหนด
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ  0.6545  นั่นคือ  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  65.45
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.57)
 

Page created in 3.176 seconds with 25 queries.