หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ย  (Read 2219 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

somdet

  • Guest

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว
   และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้ศึกษา   นางสมเด็จ  ทองชุม  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3

ปีที่ศึกษา  ภาคเรียนที่ 1/2554   

บทคัดย่อ

   รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  2) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง    การปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2554  จำนวนทั้งสิ้น 24 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การการปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จำนวน 14  แผน 2) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว       3) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและ  หลังเรียน เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จำนวน 10 ข้อ การทำโครงงาน จำนวน 25 ข้อ และการปลูกผักสวนครัว จำนวน 35 ข้อ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพบว่า 
   1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้       การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
   2. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง การปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า มีประสิทธิภาพ 85.24/83.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
   3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม          การเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โดยภาพรวม      มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
 

Page created in 0.316 seconds with 27 queries.