หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic:  (Read 1610 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

somdet

  • Guest
« on: February 11, 2013, 03:34:32 AM »

รายงาน          รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การทำไข่เค็ม
และการทำหน่อไม้ดอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา          นางสมเด็จ  ทองชุม  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3
ปีที่ศึกษา      ภาคเรียนที่ 1/2554

บทคัดย่อ

   รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติเรื่อง การทำไข่เค็มและการทำหน่อไม้ดอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การทำไข่เค็มและการทำหน่อไม้ดอง กลุ่มสาระ     การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การทำไข่เค็มและการทำหน่อไม้ดอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80        3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การทำไข่เค็มและการทำหน่อไม้ดอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านหนองแขมอีโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น  24  คน  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  4  ชั่วโมง  การศึกษาในครั้งนี้จัดกระทำในภาคเรียนที่ 1 ของ      ปีการศึกษา  2554  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เรื่อง การทำไข่เค็มและการทำหน่อไม้ดองจำนวน  2  แผน 2) ชุดฝึกทักษะปฏิบัติเรื่อง การทำไข่เค็มและการทำหน่อไม้ดอง กลุ่มสาระ        การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 2 เล่ม             3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การทำไข่เค็ม จำนวน 10 ข้อ การทำหน่อไม้ดอง จำนวน 10 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การทำไข่เค็มและการทำหน่อไม้ จำนวน 15 ข้อ 4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพบว่า
   1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การทำไข่เค็มและการทำหน่อไม้ดอง หลังการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
   2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การทำไข่เค็มและการทำหน่อไม้ดอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การทำไข่เค็ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.63/88.75  และชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การทำหน่อไม้ดอง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.29/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
   3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การทำไข่เค็มและการทำหน่อไม้ดอง โดยภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
 

Page created in 0.082 seconds with 25 queries.