หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั  (Read 1587 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

somdet

  • Guest

ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ
      โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผู้วิจัย         นางสมเด็จ   ทองชุม   โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล   
ปีที่ทำการวิจัย  ภาคเรียนที่ 1/2554   
บทคัดย่อ

   รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กลุ่มสาระ         การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม     การเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียน บ้านหนองแขมอีโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ภาคเรียนที่  2        ปีการศึกษา 2554  จำนวนทั้งสิ้น  24  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 2 แผน 2) เอกสารประกอบการเรียน       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง น่ารู้เกี่ยวกับน้ำหมักชีวภาพ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) วิดีทัศน์เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ  5)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง น่ารู้เกี่ยวกับน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ข้อ  6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า 
   1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม   การเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
   2. ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ 88.67/86.88  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
   3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

volsung

  • Hero Member
  • *****
  • Online Online
  • Posts: 12,776
  • บ้านพักครู.คอม
« Reply #2 on: December 10, 2019, 02:47:28 PM »

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.165 seconds with 27 queries.