หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ  (Read 1752 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

somdet

  • Guest

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย    นางสมเด็จ  ทองชุม  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3

ปีที่ทำการวิจัย  ภาคเรียนที่ 1/2554      

บทคัดย่อ

   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ  1)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง    งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       2) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80        3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2554  จำนวนทั้งสิ้น 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง งานปูน จำนวน 2 แผน 2) เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง งานปูน จำนวน 30 ข้อ           4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  จำนวน  20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ           ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ผลการวิจัยพบว่า 
   1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
   2. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 86.00/85.97  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน  โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

Page created in 0.062 seconds with 27 queries.