หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย  (Read 1818 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางกมลวรรณ อุยสุย

  • Guest

ชื่อรายงาน   รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
   ตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   (รายวิชาประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา            นางกมลวรรณ อุยสุย
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
ปีที่ทำการศึกษา        พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ

   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รายวิชาประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรฐาน   E1 / E2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รายวิชาประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 34 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รายวิชาประวัติศาสตร์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 18 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รายวิชาประวัติศาสตร์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รายวิชาประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 25 ข้อ แบบแผนการศึกษาที่ใช้คือ One-Group Pretest-Posttest Design  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t – test dependent) 


ผลการศึกษาพบว่า
1.   ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รายวิชาประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.70 / 96.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รายวิชาประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยวิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียน  ( =  38.56       S.D. =  1.13) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (  =  22.76  S.D. =  7.74) 
3.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รายวิชาประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย               (  = 4.35  S.D. = 0.64)
« Last Edit: February 10, 2013, 09:58:48 AM by บ้านพักครู.คอม »
 

Page created in 0.146 seconds with 25 queries.