หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน  (Read 1833 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายคณาวุฒิ ตาใย

 • Guest

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา            นายคณาวุฒิ  ตาใย
ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน          เรียนบ้านแป้น
                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ปีการศึกษา      2554
                                                                      บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบฝึกทักษะ
การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน12 ชุด พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 26 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและฝึกครั้งละ 1 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อโดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบ One – Group  Pretest – Posttest  Design 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย(μ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ ) และค่า t-test
การศึกษาปรากฏผลดังนี้
   แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2  ตามเกณฑ์ 80/80 คือ82.92/82.50
       2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
       3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด

นายคณาวุฒิ ตาใย

 • Guest


ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา           นายคณาวุฒิ  ตาใย
ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน          เรียนบ้านแป้น
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ปีการศึกษา      2554
                                                                      บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน12 ชุด พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 26 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกครั้งละ 1 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อโดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบ One – Group  Pretest – Posttest  Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย(μ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ ) และค่า t-testการศึกษาปรากฏผลดังนี้
     1. แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2  ตามเกณฑ์ 80/80 คือ82.92/82.50
       2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
       3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด
[/quote]

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.133 seconds with 27 queries.