หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค  (Read 2166 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์

  • Guest

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  ประโยค 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน      นางสาวกรรณิกา  อุดหนุนกาญจน์  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านเขารักษ์
         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ปีการศึกษา      2554
______________________________________________________________________________

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเป็นวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยอาศัยสื่อประสมและหลักการของกระบวนการสื่อสัมพันธ์เข้าช่วยในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) หาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง ประโยค  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขารักษ์  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในปีการศึกษา 2554  จำนวน  16  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        3) แบบทดสอบจากแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  4)แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยอาศัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที (t-test) ชนิด  Dependent Samples  วิเคราะห์ข้อมูล
   ผลการวิจัยพบว่า
   1.  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  ประโยค  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ  83.45/84.06  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80
   2.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( =88.47)  สูงกว่าก่อนเรียน ( =45.00 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( =4.90)

Ohptzmue

  • Guest

ที่นี่คุณ สามารถดาวน์โหลด เครื่องสล็อต สำหรับหุ่นยนต์ (มือถือ)
ใบสั่ง ฟรีและไม่มี (เลือกมาก เกมส์สำหรับโทรศัพท์)
gametopplay.blog.ru
 

Page created in 0.09 seconds with 25 queries.