Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: February 01, 2013, 03:49:18 PM
2411 | 0
Bookmark and Share
ชื่อเรื่อง            การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 
          สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา         นายปรเมศวร์  เสพธรรม
ตำแหน่ง          ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ
สถานศึกษา      โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  อำเภอสุวรรณคูหา    จังหวัดหนองบัวลำภู 
         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
ปีการศึกษา        2555

บทคัดย่อ

   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน      จับใจความภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 จำนวน  1  ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 เล่ม 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.22 - 0.84 ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r)  ตั้งแต่ 0.49 ถึง 0.93 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนเท่ากับ 0.90 แบบแผนการทดลองครั้งนี้เป็นแบบ One – Group Pretest – Posttest Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทีที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t-test)

   ผลการศึกษาพบว่า 
      1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.97/80.10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 


      2. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
      3.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก

   โดยสรุป ผลการพัฒนาแบบฝึกทักการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษระดับมาก ดังนั้นครูผู้สอน
วิชาภาอังกฤษ ควรนำนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของของหลักสูตรและได้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้  มีการพัฒนาศักยภาพและความถนัดของผู้เรียนได้ดีขึ้น ได้ลงมือปฏิบัติจริง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 


My Community