หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (Read 2978 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายปรเมศวร์ เสพธรรม

  • Guest

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 
          สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา         นายปรเมศวร์  เสพธรรม
ตำแหน่ง          ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ
สถานศึกษา      โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  อำเภอสุวรรณคูหา    จังหวัดหนองบัวลำภู 
         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
ปีการศึกษา        2555

บทคัดย่อ

   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน      จับใจความภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 จำนวน  1  ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 เล่ม 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.22 - 0.84 ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r)  ตั้งแต่ 0.49 ถึง 0.93 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนเท่ากับ 0.90 แบบแผนการทดลองครั้งนี้เป็นแบบ One – Group Pretest – Posttest Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทีที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t-test)

   ผลการศึกษาพบว่า 
      1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.97/80.10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 


      2. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
      3.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก

   โดยสรุป ผลการพัฒนาแบบฝึกทักการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษระดับมาก ดังนั้นครูผู้สอน
วิชาภาอังกฤษ ควรนำนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของของหลักสูตรและได้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้  มีการพัฒนาศักยภาพและความถนัดของผู้เรียนได้ดีขึ้น ได้ลงมือปฏิบัติจริง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

volsung

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 4,214
  • บ้านพักครู.คอม

 

Page created in 0.055 seconds with 27 queries.