หน้าแรก  หน้าแรก    ช่วยเหลือ    ค้นหา    ปฏิทิน    เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก   

 
Column Update!
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวั...
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 01:49:51 PM
1545 view | 0 comment
Bookmark and Share
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย     นายธวัชชัย  ศรีแสงแก้ว
ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)  เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
ปีที่พิมพ์      2554

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80  และดัชนีประสิทธิผลมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สังกัดเทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา  จำนวน  37  คน  โดยการสุ่มอย่างง่าย (simple  random  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณและแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.87/ 83.22  ทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ยังไม่มีความคิดเห็น

 


บ้านพักครูบอร์ด โหลดสื่อ นวัตกรรมฟรี กระดานย้าย ทิปฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์
©สสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]