หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (Read 1469 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายอภิชาติ พรหมพื้น

  • Guest
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
« on: January 29, 2013, 04:07:02 AM »

ชื่อเรื่อง              ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
เรื่อง พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน    วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     
ผู้ศึกษาค้นคว้า      นายอภิชาติ  พรหมพื้น
ตำแหน่ง            ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
ปีการศึกษา         2554
สถานศึกษา         โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

บทคัดย่อ

   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พหุนาม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 เรื่อง พหุนาม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง       พหุนาม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พหุนาม
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
จากห้องเรียนที่จัดนักเรียนแบบคละความสามารถ จำนวนนักเรียน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.23-0.53 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.20-1.00 และ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.91 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.47  ถึง 0.93 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนเท่ากับ 0.92 แบบแผนการทดลองครั้งนี้เป็นแบบ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทีที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t-test)             ผลการศึกษาพบว่า
   1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 77.31/79.17
   2. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 0.7104
   3. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   4. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
 

      

      

volsung

  • Hero Member
  • *****
  • Online Online
  • Posts: 4,773
  • บ้านพักครู.คอม
 

Page created in 0.055 seconds with 27 queries.