หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (Read 1571 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ประกายมาศ รัตนวโรภาศ

  • Guest
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
« on: January 29, 2013, 03:12:20 AM »

ชื่อผลงาน   รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
               และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้รายงาน   นางประกายมาศ รัตนวโรภาส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
               
ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา 2555 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80     
                                   2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตใน
                                        สังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
                                   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
                                       วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
                                   4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
                                       และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดป่าสะแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555 จำนวน 13 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า S.D. และวิเคราะห์พัฒนาการทางด้านความรู้ของนักเรียนด้วยการทดสอบที (t–test for dependent samples) 
ผลการศึกษาพบว่า
1.   หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.38/81.92
2.   หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6481
3.   หลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.   ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก
 

Page created in 0.093 seconds with 25 queries.