หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม)  (Read 1582 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นพฤทธิ์ อัมโร

  • Guest


ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ผู้ศึกษา   นพฤทธิ์  อัมโร
ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี   2555

บทคัดย่อ

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80  (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ  (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ตัวแปรอิสระ ได้แก่  วิธีเรียน จำแนกเป็น 2 วิธี คือ วิธีเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป และวิธีเรียนแบบปกติ ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ทำการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายจำนวน 2 ห้องเรียน กลุ่มทดลองได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 จำนวน 50 คน เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป และกลุ่มควบคุมได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับการจัดการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในศึกษา ได้แก่  (1) บทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น จำนวน 6 เรื่อง  มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (2) แผนจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสำเร็จรูปจำนวน 6 แผน มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (3) แผนจัดการเรียนรู้แบบปกติเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจำนวน 6 แผนมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่า IOC เท่ากับ 0.92 ค่าความยากง่ายของข้อสอบเฉลี่ย เท่ากับ 0.51            ค่าอำนาจจำแนก (r) เท่ากับ 0.52 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ  0.79  (5) แบบประเมิน             ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป มีค่าIOC เท่ากับ 0.91 มีค่าสัมประสิทธ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค เท่ากับ 0.84  ทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ด้านสถิติ  เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทำการทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้สถิติทดสอบแบบ Independent Sample t-Test

   ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.43 / 82.56 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีค่าเท่ากับ 0.72 หรือร้อยละ 72 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือสูงกว่าร้อยละ 50  นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป (กลุ่มทดลอง) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า กลุ่มนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (t = 26.33) และนักเรียนที่ได้รับการจัดการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 3.84, S.D. = 0.36 )
 

Page created in 0.381 seconds with 25 queries.