หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม  (Read 1592 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางอุษา จันทร์วงศ์

 • Guest

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม  วิชาการงานอาชีพ
        และเทคโนโลยี  (งานธุรกิจ)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน   ควนขนุน 
ผู้ศึกษา      นางอุษา  จันทร์วงศ์      
ปีการศึกษา   2554
บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มกับเกณฑ์  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรม  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานธุรกิจ)  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนควนขนุน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 25  คน  เครื่องมือในการศึกษาคือ  ชุดกิจกรรมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานธุรกิจ)  จำนวน  3  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 7  แผน 
แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม  จำนวน  5  รายการ  แบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้  จำนวน  3  หน่วย ๆ ละ  15  ข้อ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ  จำนวน  40  ข้อ  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานธุรกิจ)  จำนวน  15  ข้อ  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที  (t-test)
   ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
   1.  ชุดกิจกรรมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานธุรกิจ)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนควนขนุน  มีประสิทธิภาพ  85.78/84.70  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80/80 
   2.  ทักษะกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานธุรกิจ)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนควนขนุน  ได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ  86.93  ซึ่งสูงกว่าร้อยละ  50  ของคะแนนเต็ม
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานธุรกิจ)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนควนขนุน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   4.  ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานธุรกิจ)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนควนขนุน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 12,710
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 12,710
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.18 seconds with 27 queries.