หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั  (Read 1738 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ไข่มุก ภาคภูมิ

 • Guest

การศึกษาครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตที่มีความสุข  ให้มีประสิทธิภาพ  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนเรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตที่มีความสุข และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียน 4 เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุข
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนประชาบำรุง สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  จำนวน  85  คน  ผู้รายงานดำเนินการสอนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตที่มีความสุข จำนวน 5 ชุดการเรียน ดังนี้   ชุดที่ 1   ฉันจะโตสมวัย  ชุดที่ 2   อวัยวะที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ชุดที่ 3   เพื่อน  ชุดที่ 4   ครอบครัวมีสุข  และชุดที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต ระยะเวลาทดลองสอน  18  ชั่วโมง  ดำเนินการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนตามเกณฑ์ 80/80  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t – test  for  dependent  samples
ผลการศึกษาพบว่า
   1. ชุดการเรียนเรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตที่มีความสุข วิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ  80.47 / 84.12  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80
   2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนเรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตที่มีความสุข วิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดการเรียนเรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตที่มีความสุข วิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.42)  และรายข้ออยู่ในระดับมาก ถึง มากที่สุด


volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 14,537
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 14,537
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 7.508 seconds with 27 queries.