หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (Read 1912 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

พิสมัย

  • Guest

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน      นางสาวพิสมัย  ยังคิด   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ปีที่รายงาน     2556
                                                                 บทคัดย่อ

                 การศึกษาครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน
ที่ผลลัพธ์  และตัวตั้งไม่เกิน 20  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์   และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์  และตัวตั้งไม่เกิน 20  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้   เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2   ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555   จำนวน 25 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มี  4  ประเภท  ได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์   และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 12  เล่ม
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์  และตัวตั้ง
ไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  1  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจใน
การเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์  และตัวตั้งไม่เกิน 20 
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึก
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์  และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน และ
ค่าสถิติทดสอบ (t – test)

ผลการศึกษาพบว่า

1.   แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ  82.24/ 86.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์
 และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวกและการลบจำนวน
ที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 

Page created in 0.484 seconds with 25 queries.