หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic:  (Read 1477 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เบญจวรรณ

  • Guest
« on: January 21, 2013, 11:02:49 PM »

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและ
ชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 แผน 24 ชั่วโมง 2) บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 เรื่อง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีอำนาจจำแนก ตั้งแต่ .22 ถึง .77 ค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.79 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบนัยสำคัญทางสถิติโดยใช้ t-test  (Dependent Sample)

   ผลการศึกษาพบว่า
1.    ประสิทธิภาพ  ของบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีประสิทธิภาพ 85.85/85.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
   โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและ
ชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น  เพราะบทเรียนสำเร็จรูป มีอิทธิพลต่อความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถของนักเรียนและการเสริมแรง  รวมทั้งเนื้อหา ชุดหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น จึงมีความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นต่อไป
 

Page created in 0.079 seconds with 25 queries.