หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (Read 1904 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์

 • Guest

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด พลเมืองดี สถาบันทางสังคม และการเมือง
                      การปกครอง  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา          นางสาวกชพรรณ  ช่วยวงศ์     ตำแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา   โรงเรียนบรบือ  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        มัธยมศึกษา  เขต 26 
ปีที่พิมพ์         พ.ศ. 2556
    รายงานฉบับนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ  ดัชนีประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด พลเมืองดี สถาบันทางสังคม และการเมืองการปกครอง  รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนบรบือ จำนวน 45 คน  ปีการศึกษา 2554  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ บทเรียนสำเร็จรูป 12 เล่ม ใช้จัดกิจกรรมเรียนรู้ 12 ชั่วโมง  แผนการจัดการเรียนรู้ 12 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ แบบทดสอบในบทเรียนสำเร็จรูป 12 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ และแบบทดสอบประจำหน่วย จำนวน 40 ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล  และการทดสอบด้วยค่า  t  ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
              1. บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดี สถาบันทางสังคม และการเมืองการปกครอง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.27/83.56 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
              2. บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดี สถาบันทางสังคม และการเมืองการปกครอง  มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 75.38  แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าด้านการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.38 สูงกว่าเกณฑ์ 65 
       3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดี สถาบันทางสังคม และการเมืองการปกครองมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
      4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
ชุด พลเมืองดี สถาบันทางสังคม และการเมืองการปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.146 seconds with 27 queries.