หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย##  (Read 11332 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tamnetwong

  • Jr. Member
  • **
  • Offline Offline
  • Posts: 2

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย
            : กรณีศึกษาโรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ชื่อผู้วิจัย   นางสอาด เนตวงษ์
โรงเรียน   โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
ปีที่พิมพ์    2555
บทคัดย่อ
            การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย : กรณีศึกษาโรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนและเขียนรายงานการวิจัยได้
นการวิจัยได้
            โดยดำเนินการตามกรอบการวิจัยในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน ของมนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2550 : 9) ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา การกำหนดวิธีการแก้ปัญหา การดำเนินการแก้ปัญหา และการสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัยโดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ เคมมิส และแมคแทคการ์ท (Kemmis and McTaggart. 1988 : 11-15) ดำเนินการ 3 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้นการสะท้อนผล (Reflection) กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนา ได้แก่ การประชุม เชิงปฏิบัติการและการนิเทศโดยการให้คำปรึกษากัลยาณมิตร กลุ่มผู้ร่วมวิจัย คือ ผู้แทนครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 19 คน ประกอบด้วยวิทยากร จำนวน 1 คน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้บริหารโรงเรียน วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน ครูผู้สอน วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ 6 ฉบับ แบบสังเกต 3 ฉบับ และแบบประเมิน 2 ฉบับ การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
           ผลการวิจัยพบว่า :
           การพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ โดยการให้คำปรึกษา
ในวงรอบที่ 1 ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สามารถเขียนโครงร่างการวิจัยและปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนได้ในบางขั้นตอน คือ ขั้นตอนการกำหนดปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา และขั้นตอนการกำหนดวิธีการแก้ปัญหา กลุ่มผู้ร่วมวิจัยยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะและความชำนาญ เกิดความไม่มั่นใจ จึงทำให้การดำเนินการแก้ปัญหา การสรุปผลและการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนขาดความถูกต้อง สมบูรณ์ ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัยจึงดำเนินการพัฒนาต่อในวงรอบที่ 2 ใช้กลยุทธ์การนิเทศโดยการให้คำปรึกษา ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัยได้ถูกต้อง แต่ยังไม่สามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นของตนเอง ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัยจึงดำเนินการพัฒนาต่อในวงรอบที่ 3 ใช้กลยุทธ์การนิเทศโดยการให้คำปรึกษาเป็นกัลยาณมิตร ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัยได้ถูกต้อง สามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นของตนเอง คนละ 1 เรื่อง ส่งผลให้นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียนมีพัฒนาการด้านกระบวนการเรียนรู้ดีขึ้น

Title :             The Personnel Development on Classroom Research to Kalyanamitra Research Process Case Study :         
                      Kudorsuksawatwittaya School under the Kalasin Primary Educational Service Area Office 1
Researcher :   Mrs. Sa-art Netawong
School :          Kudorsuksawatwittaya School
Year :             2012
ABSTRACT
            The purpose of the research was to develop the personnel on classroom research to Kalyanamitra Research Process Case Study : Kudorsuksawatwittaya school under the Kalasin Primary Educational Sevice Area Office 1 to know and understand about the principle and the process of classroom research, be able to do the research, and write classroom research in Accordance with the 4 stages of classroom research invented by Manasit Sitthisomboon (B.E.2550: 9), namely defining the problem and finding the cause of the problem, defining how to solve the problem, carrying on solving the problem, and summing up the result and writing the report of classroom research. The action research invented by Kemmis and Mc Taggart (1988: 11-15) was carried out in 3 rounds, and each round consisted of planning, action, observation, and reflection. The strategies applied to develop were the workshop and supervision by giving advice. The group of the co-researchers included 8 representatives of teachers from each department in school. The group of 19 people providing significant data consisted of: a speaker; a school vice-director, academic standing as specialist; a teacher, academic standing as specialist; and the sample group of 16 students. The instruments used to collect data were a comprehension test about classroom research, 6 interview forms, 3 observation forms, and 2 evaluation forms. Triangulation technique was employed to verify data, and the research was presented by the descriptive analysis.
The result of the research was found that the strategies of the workshop and supervision applied to develop in the first round made the group of the co-researchers know and understand the principle and the process of classroom research. The group of teachers was able to write the research outline and put the classroom research into practice in some stages: the stage of defining the problem and finding the cause of the problem, and the stage of defining how to solve the problem. Because of being deficient in knowledge, comprehension, skills, and experiences, the group of the co-researchers inaccurately and incompletely performed the stage of carrying on solving the problem and the stage of summing up the result and writing the report of classroom research. By carrying out the strategy of the supervision in the second round, the group of the co-researchers knew and understood how to analyze data, sum up the result, but, the group of teachers was unable to write the report of classroom research by themselves. By carrying out the strategy of the Kalyanamitra supervision in the third round, the group of the co-researchers knew and understood how to analyze data, sum up the result, and write the report of classroom research by themselves 1 subject each. As a result, the students learning from the process of classroom research developed and improved their learning process.
« Last Edit: January 20, 2013, 04:51:45 AM by tamnetwong »
 

Page created in 0.074 seconds with 27 queries.