หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1  (Read 7039 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1,748
 • Admin
  • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
  • Email


สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1
ดาวน์โหลด
เพลง 1 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=279E191B3DYJCJSFBVTAVL3J4UE[G8

เพลง 2 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=279E191B3DMM5YRJ96[WP3[BKFLB47

เพลง 3 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=idoio4artgtkynznzloz.rar

เพลง 4 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=imzdzml2ymu2ztolmfxd.rar

เพลง 5 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=279E19059A23R8I71NIJGSWO2DI5FU

เพลง 6 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=hqdondmizeywnznmz2tk.rar

เพลง 7 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=xuozoqykgyyjld2tmt0f.rar

เพลง 8 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=y4liytmgwytmuyrzzvu3.rar

เพลง 9 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=5dzitiyiogznni5w5wid.rar

เพลง 10 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=yojtkm0xgz3mmkzmyjwj.rar

เพลง 11 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=tynjdvzjt1kgjzcajnxz.rar

เพลง 12 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=ydmoyddd4kyjzzyg2wzj.rar

เพลง 13 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=jw2jmymkokjhvymyyg0f.rar

เพลง 14 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=udd2l30ejzltjvnmdnln.rar

เพลง 15 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=fmwhztzqymxndyxmqdhz.rar

เพลง 16 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=wzieyjyor40lommzitdy.rar

เพลง 17 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=z4dgdgzitnvtwamjyymu.rar

เพลง 18 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=zmukfjqz2umo21ntg0wf.rar

เพลง 19 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=mx2zynmwznmomjnyienm.rar

เพลง 20 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=yooxyyuedjnznjwiugnl.rar

เพลง 21 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=mvgdmjmnznwmtnexzj2j.rar

เพลง 22 http://banpukkroo.com/freepic/download.php?file=mwogzmtjzlnzyyymr3ib.rar


กำลังอัพ>>
« Last Edit: December 30, 2013, 06:58:10 AM by บ้านพักครู.คอม »

nonna

 • Jr. Member
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 18

 ชื่อเรื่อง                 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง  ชุมชนของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ผู้ศึกษา                  นางรัชนี  เอ็นมาก
หน่วยงาน            โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2

บทคัดย่อ

                 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน  ทั้งการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพต่าง ๆ  เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมโดยตรงในการทำกิจกรรมการเรียนรู้  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชุมชนของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชุมชนของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชุมชนของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2  จำนวน  21  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชุมชนของเรา  จำนวน  9  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชุมชนของเรา  จำนวน  9  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  20  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าที  (t-test)
                 ผลการศึกษาพบว่า 
                       1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชุมชนของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.40/84.05  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่  80/80
                       2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องชุมชนของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  0.6667  แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  66.67
                       3.  นักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชุมชนของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
                       4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชุมชนของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  พบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  6  ข้อ  พึงพอใจปานกลาง  9  ข้อ

Pitakchai

 • Jr. Member
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 2

เปิดให้ลูกฟังทุกวันเลยครับ

Uisanaka

 • Jr. Member
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 2

เป็นสื่อที่ดีมากเลยครับผมเปิดให้ลูกฟังทุกวันเลย

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 7,521
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 7,521
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.335 seconds with 27 queries.