หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ......  (Read 1579 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

วิมล สร้อยไทร

  • Guest

ชื่องานวิจัย        รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษจากการควบคุมไปสู่การเขียนอิสระสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4/1
ชื่อผู้วิจัย      นางวิมล  สร้อยไทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษจากการควบคุมไปสู่การเขียน
อิสระและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  ก่อนและ
หลังเรียนด้วยแบบฝึก  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนวัด
ทางหลวงโพธิ์ทอง  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2544  จำนวน  14  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วยแบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษจากการควบคุมไปสู่การเขียนอิสระ  แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แบบฝึกการเขียนสร้างขึ้นโดย
นำวิธีการสอนเขียนจากการควบคุมไปสู่การเขียนอิสระมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกการเขียนจำนวน  10
แบบฝึกดังนี้  คือ  การใช้ประโยคคำสั่ง  ประโยคขอร้อง  จำนวน  2  แบบฝึก  การถามด้วย Wh- question  และ
การตอบจำนวน  2  แบบฝึก  การบอกจำนวนคำนามเอกพจน์และพหูพจน์  จำนวน  2  แบบฝึก   การถามด้วย
Yes/No Question  และการตอบ  จำนวน  2  แบบฝึก  การถามตอบเกี่ยวกับสัตว์ในฟาร์ม จำนวน  2  แบบฝึก
แต่ละแบบฝึกใช้เวลาในการสอน  1  ชั่วโมง เวลาที่ใช้ในการทดลองสอน  10  วัน   
   ผลการทดลองใช้แบบฝึกการเขียนที่สร้างขึ้นกับนักเรียนกลุ่มประชากร  ปรากฏว่าคะแนนความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้
 

Page created in 0.076 seconds with 25 queries.