หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  (Read 1677 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สุชาติ ปาณะศรี

  • Guest

ชื่อเรื่อง            ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
                         เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหาร
                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                 
ผู้วิจัย            นายสุชาติ  ปาณะศรี
หน่วยงาน             โรงเรียนบ้านระโนต  (ธัญเจริญ)
ปีที่วิจัย                ปีการศึกษา  2554

บทคัดย่อ
            การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์  คือ  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหาร
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  จำนวน 34  คน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ    การคูณ การหาร  จำนวน 11  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วนและการบวกการลบ การคูณ การหาร  เป็นแบบปรนัย  มี  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  แผนการจัดการเรียนรู้   จำนวน 15  แผน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหาร  จำนวน 10 ข้อ 
            สถิติที่ใช้  คือ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้t-test  dependent  samples   
ผลการวิจัย  พบว่า    
   1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ  87.39/86.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
   2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย  4.37
 

Page created in 0.075 seconds with 25 queries.