หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (Read 1849 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สมนภา

 • Guest
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
« on: January 15, 2013, 05:11:07 AM »

ชื่อเรื่อง   :     เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                      หน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์โลกหมุนรอบตัวเอง
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117
ชื่อผู้รายงาน   :     นางสมนภา จับเทียน
ปีที่ศึกษา   :      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2554

บทคัดย่อ

   เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ  และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์โลกหมุนรอบตัวเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5
ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5
ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบ  การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์ จากการหมุนรอบตัวเองของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 11 คน จาก 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ 1)เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 2 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ
และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 10 ข้อ
    ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพ E1/E2 ของเอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ และหน่วย   ที่ 6 ปรากฏการณ์โลกหมุนรอบตัวเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพคือ  86.05 /84.30 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  คือ 80/80
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์โลกหมุนรอบตัวเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า  คะแนนทดสอบหลังการเรียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนจากเอกสารประกอบการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์โลกหมุนรอบตัวเอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

สมนภา

 • Guest
Re: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
« Reply #1 on: January 15, 2013, 08:50:47 AM »

ชื่อเรื่อง   :     เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                      หน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117
ชื่อผู้รายงาน   :     นางสมนภา จับเทียน
ปีที่ศึกษา   :      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2554

บทคัดย่อ

   เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ  และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์โลกหมุนรอบตัวเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5
ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5
ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 11 คน  เครื่องมือที่ใช้ 1)เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 2 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ
และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ
    ผลการศึกษาพบว่า
    1. ประสิทธิภาพ E1/E2 ของเอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพคือ  86.05 /84.30 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  คือ 80/80
    2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า คะแนนทดสอบหลังการเรียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนจากเอกสารประกอบการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ และหน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,556
 • บ้านพักครู.คอม
Re: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
« Reply #2 on: December 02, 2019, 12:00:06 AM »

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,556
 • บ้านพักครู.คอม
Re: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
« Reply #3 on: December 10, 2019, 10:32:25 AM »

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.147 seconds with 27 queries.