หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (Read 2677 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

วรรณะ ไชยสุข

 • Guest

บทคัดย่อ

เรื่อง   การพัฒนาและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคู้บอน สำนักงานเขตคลองสามวา
   กรุงเทพมหานคร   
ผู้ศึกษา   วรรณะ  ไชยสุข
ปี     2555
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม ที่พัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (3) ศึกษาความพึงพอใจหลังการอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคู้บอน สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้จากประชากรด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก…..ห้องเรียน  สุ่มมา 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้แก่ (1) หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริม         การอ่านชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2             (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดย  (1) หาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  / ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ t-test Dependent Sample       (3) นำระดับคะแนนความพึงพอใจหลังการอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มาแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
(1) การทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 8 เล่ม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ( / )  ดังนี้
เล่มที่ 1 หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกดมาตรา กง เรื่องผึ้งน้อยหลงฝูง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.80/83.75
เล่มที่ 2  หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกดมาตรา กม เรื่องเด็กดีรักเรียน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.00/83.25               
เล่มที่ 3  หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกดมาตรา เกย เรื่องชีวิตชาวดอย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.75/83.00
เล่มที่ 4  หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกดมาตรา เกอว เรื่องพี่หมิวน้องเดี่ยว                 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.75/83.50
เล่มที่ 5  หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกดมาตรา กก เรื่องหมู่บ้านสุขฤทัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.50/82.50 
เล่มที่ 6  หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกดมาตรา กด เรื่องอี๊ดอู๊ดผู้แสนดี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.25/84.25
เล่มที่ 7  หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกดมาตรา กน เรื่องแม่กาผู้อารี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.25/84.50
เล่มที่ 8  หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกดมาตรา กบ เรื่องน้องกบแสนซน                  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.80/83.75 
และโดยรวมมีประสิทธิภาพ 84.14/83.56 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านทุกเล่มมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  80/80 
   (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน  8 เล่ม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 8 เล่ม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับมาก


Zvnaogqt

 • Guest

ในเว็บไซต์นี้ คุณสามารถทำตาม คำตอบใด ๆ ในการเล่น
ช่องสำหรับ ฟรี
เพียงแค่คลิกที่ เกมที่คุณ ชอบและรอให้เกม
igrovieavtomati.net

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 14,549
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 14,549
 • บ้านพักครู.คอม
Re: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
« Reply #3 on: December 10, 2019, 10:16:52 AM »

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.252 seconds with 27 queries.