Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: January 12, 2013, 01:45:29 PM
1975 | 0
Bookmark and Share
โครงงาน    : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
เรื่อง   : Together  For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์)
ชื่อผู้จัดทำ   : 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา     ทับแว่ว       ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1
      : 2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์    จันทร์สุราช   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
: 3. เด็กชายนันทวัฒน์       สันติกุล     ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1
คุณครูที่ปรึกษา    : 1.นางสาวสมใจ วิมลปกรณ์
: 2.นางสาวพัชรีย์ จินดากุล
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนสมประสงค์ ตำบลบางปรอก เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-5815441

                                                                                            บทคัดย่อ
   
โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง Together  For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์)เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นตามความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   ระยะเวลา 1 เดือน (วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2556) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กับเยาวชนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย พร้อมทั้งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารติดต่อกับชนชาติอื่น  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มของพวกเราศึกษาความรู้จากประเภทต่างๆ ดังนี้ หนังสือเรียนเรื่องอาเซียนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หนังสือเรียนสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การสอบถามความรู้เพิ่มเติมจากครูสอน การสืบค้นข้อมูลทาง Internet  และบทความจากหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งจัด Power Point เพื่อเผยแพร่ความรู้อาเซียน
   ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ   สามารถนำทักษะทางภาษาที่เรียนไปแสวงหาความรู้ในระดับสูงหรือใช้ประกอบอาชีพในอนาคต มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและสามารถปฏิบัติตนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้พร้อมทั้งนักเรียนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยที่ดีงาม

   


 


My Community