Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: January 05, 2013, 12:05:04 PM
1854 | 0
Bookmark and Share
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  ประโยค 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน      นางสาวกรรณิกา  อุดหนุนกาญจน์  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านเขารักษ์
         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ปีการศึกษา      2554
______________________________________________________________________________

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเป็นวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยอาศัยสื่อประสมและหลักการของการบวนการสื่อสัมพันธ์เข้าช่วยในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) หาคุณภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   2) หาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง ประโยค  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขารักษ์  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในปีการศึกษา 2554  จำนวน  16  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) แบบประเมินคุณภาพชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   4) แบบทดสอบจากแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  5)แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยอาศัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที (t-test) ชนิด  Dependent Samples  วิเคราะห์ข้อมูล
   ผลการวิจัยพบว่า
   1.  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยเท่ากับ 4.94  อยู่ในระดับ ดีมาก
   2.  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  ประโยค  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ  83.45/84.06  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80
   3.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( =88.47)  สูงกว่าก่อนเรียน ( =45.00 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
   4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( =4.90)


 


My Community