Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: December 23, 2012, 07:50:43 AM
2821 | 0
Bookmark and Share
เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

1.   หนังสือโรงเรียนขออนุญาตถึง ผอ.สพป./สพม. (ตามแบบ)
2.   โครงการ อนุมัติโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  1  ชุด
3.   แผนผังเส้นทางโดยสังเขป
4.   กำหนดการเดินทาง
5.   สำเนาขออนุญาตผู้ปกครอง (สำเนา 1 ฉบับ ฉบับจริงเก็บไว้เป็นหลักฐานที่โรงเรียน)
6.   รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
7.   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษา/เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
8.   คำสั่งโรงเรียนควบคุมและตรวจสภาพรถ
9.   หนังสือ ตอบรับการขอใช้สถานที่
10.   เอกสารการประกันภัย/ประกันชีวิต
11.   เอกสารของพนักงานขับรถ ประกอบด้วยใบขับขี่รถยนต์  สำเนาทะเบียนบ้าน


หมายเหตุ
1.    ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ.2548 อย่างเคร่งครัด
2.    หากไม่ค้างคืน  เป็นอำนาจอนุมัติของผู้อำนวยการโรงเรียน
3.   เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้รายงานผลให้ ผอ.สพป.มค.2 ทราบ(ตามแบบ)
4.   การขออนุญาต  ให้ขออนุญาตเป็นรายโรงเรียน
5.   การขออนุญาต  จะต้องดำเนินการก่อนวันเดินทางอย่างน้อย  7  วัน
------------------------------
สิ่งที่ต้องส่งและแบบตัวอย่าง : http://www.banpukkroo.com/freepic/download.php?file=lwyzmnyfijynadmn22zd.doc

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ.2548 : http://www.banpukkroo.com/freepic/download.php?file=dwlzjxwdiawunxmoi4yy.pdf
« Last Edit: December 23, 2012, 10:32:37 AM by บ้านพักครู.คอม »


 


My Community