หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic:  (Read 1453 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เผยแพร่ผลงาน

  • Guest
« on: December 21, 2012, 05:42:08 AM »

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง      ผลการใช้ชุดการสร้างความรู้เรื่อง  สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  โรงเรียนบ้านแม่คำ  (ประชานุเคราะห์) 
ชื่อผู้ศึกษา   นายพิพัฒ  พรมหาลา
สาขาวิชา            คณิตศาสตร์
ปีที่ศึกษา            2554

   การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสร้างความรู้เรื่อง  สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยการเปรียบเทียบระหว่างคะแนน    ก่อนเรียนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2          ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านแม่คำ  (ประชานุเคราะห์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  3  ที่เรียนโดยใช้ชุดการสร้างความรู้เรื่อง  สถิติ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  75  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  จำนวน  25  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  (Sampling  Unit)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  ชุดการสร้างความรู้เรื่อง  สถิติ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  จำนวน  10  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสร้างความรู้เรื่อง  สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  จำนวน  12  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  สถิติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  40  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  ที่มีต่อชุดการสร้างความรู้เรื่อง  สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   จำนวน  1  ชุด  ผลการศึกษาพบว่า
   1.  ประสิทธิภาพของชุดการสร้างความรู้เรื่อง  สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  พบว่า  นักเรียนทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนมีประสิทธิภาพของกระบวนการเฉลี่ยรวมร้อยละ  83.02  แบบทดสอบหลังเรียนมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เฉลี่ยรวมร้อยละ  82.00    E1/E2  เท่ากับ  83.02/82.00  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ของนักเรียนจากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน  นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
 

Page created in 0.063 seconds with 25 queries.