หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับ  (Read 1606 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางจุฑามาศ พรสินชัย

 • Guest

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้วิจัย   นางจุฑามาศ  พรสินชัย  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
                                   
บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและ               การเป็นผู้ประกอบการ  สำหรับนักเรียน  ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545   และมีเกณฑ์ประสิทธิภาพ 85/85  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือนักเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  ที่ศึกษาวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  จำนวน 144  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  มี  2 ประเภท  ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ (ร่าง)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบระหว่างการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียน  สำหรับผู้สอน  สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  และแบบตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างและสาระกับหลักสูตร  การวิจัยแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ตอนที่ 1 การเตรียมการ (PLAN) เพื่อพัฒนา(ร่าง)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ตอนที่ 2  การดำเนินการ (DO) และการตรวจสอบประสิทธิภาพ (CHECK) โดยทดสอบภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 144 คน ตอนที่ 3  การปรับปรุง (ACT) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  ค่า E1/E2  ค่า IOC   ค่าความยาก   ค่าอำนาจจำแนก   ค่าความเชื่อถือได้   และค่า t-test  ผลการวิจัยพบว่า(ร่าง)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ที่พัฒนาสำหรับนักเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  และมีเกณฑ์ประสิทธิภาพ 85.61/85.58 

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.26 seconds with 27 queries.