หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  (Read 1536 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ชัยประเสริฐ

 • Guest

ชื่อรายงาน      การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

ผู้รายงาน      นายชัยประเสริฐ  ฉั่วตระกูล

สถานศึกษาที่สังกัด   โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปีการศึกษา      2555

บทคัดย่อ

   ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้าน                  การอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์             ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 22 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ จำนวน 9 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 11 แผน เวลา 20 ชั่วโมงวิเคราะห์                หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์จากสูตร E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และวิเคราะห์ความก้าวหน้า หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สูตรร้อยละของความก้าวหน้า นำเสนอข้อมูลโดยการบรรยายประกอบตาราง

ผลการศึกษาพบว่า
   1. ได้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จำนวน 9 เล่ม ซึ่งมีประสิทธิภาพของกระบวนการเฉลี่ย (E1) 89.57 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เฉลี่ย (E2) 87.33 นั่นคือ ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์  ที่จัดทำขึ้นได้ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มีประสิทธิภาพ E1/E2 โดยรวมเท่ากับ 89.57/87.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80

    2.  ความก้าวหน้าของสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ มีคะแนนรวมก่อนเรียน 96 คะแนน เฉลี่ย  19.20  คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 64.00 และมีคะแนนรวมหลังเรียน 131 คะแนน เฉลี่ย 26.20 คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 87.33 เฉลี่ยร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 23.33 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม
« Reply #2 on: December 10, 2019, 05:53:31 AM »

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.169 seconds with 27 queries.