หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1]   Go Down

Author Topic: วันรัฐธรรมนูญ  (Read 1605 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email
วันรัฐธรรมนูญ
« on: December 09, 2012, 11:57:23 PM »


วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. นี้ ถือเป็นวาระสำคัญ เพราะจะเป็นวันครบรอบ 80 ปี ที่ประเทศไทยมี "รัฐธรรมนูญ" กฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ


"รัฐธรรมนูญ" หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ


ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กระทั่งวันที่ 24 มิ.ย. 2475 "คณะราษฎร" ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการสายทหารบก ทหารเรือ และสายพลเรือน จำนวน 99 คน นำโดย พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้ปฏิวัติยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีรัฐธรรม นูญเป็นกฎหมายสูงสุด และมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ


วันที่ 27 มิ.ย. 2475 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว เรียกว่า "พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว" สาระสำคัญได้แก่ การกำหนดว่า อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หรืออำนาจอธิป ไตย เป็นของราษฎรทั้งหลาย โดยให้คณะบุคคล ได้แก่ พระมหากษัตริย์ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการราษฎร และศาล เป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎร


หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว มีสถาบันที่เกิดขึ้นใหม่คือ "สภาผู้แทนราษฎร" มีอำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่างๆ เมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แล้วจึงมีผลบังคับได้


เหตุนี้ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สภาผู้แทนฯ จึงเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมือง ส่วนการใช้อำนาจตุลาการยังคงให้ศาลยุติธรรมที่มีอยู่แล้วพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิม


กระทั่งวันที่ 10 ธ.ค. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน "รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร" เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย หลังจากนั้นได้ทรงสละราชสมบัติในวันที่ 2 มี.ค. 2477 ขณะประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักร


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้


แต่ถึงกระนั้น ประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง รัฐธรรมนูญฉบับถาวรหลายฉบับใช้บังคับในระยะเวลาสั้นๆ เพราะไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้ จริง แต่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มข้าราชการประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะนายทหารระดับสูง


รัฐธรรมนูญหลายฉบับถูกยกเลิกโดยการทำรัฐประหาร เมื่อยึดอำนาจได้สำเร็จจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แล้วจึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรแล้วก็จะมีการเลือกตั้ง ตามด้วยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แต่เมื่อรัฐบาลดังกล่าวบริหารประเทศไปได้ระยะหนึ่งก็จะถูกรัฐประหาร และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับถาวรอีก หมุนเวียนเป็นวงจรการเมืองของรัฐไทยมาหลายสิบปี


ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550" ซึ่งเป็นผลพวงมาจาการรัฐประหาร


เพื่อระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร จึงกำหนดให้วันที่ 10 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ

 :embarrassed: http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3hNREV3TVRJMU5RPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1pMHhNaTB4TUE9PQ==
Logged
Pages: [1]   Go Up
 

Page created in 1.786 seconds with 26 queries.