หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2  (Read 2047 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ทัศนีย์ โกษาแสง

  • Guest

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้ศึกษา         นางทัศนีย์   โกษาแสง
โรงเรียน         บ้านม่วงกาชัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ปีที่พิมพ์        2555       


บทคัดย่อ

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์
ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการจัดการเรียนรู้โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ   1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น   3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น       
   กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  จำนวน 40 คนจาก 1 ห้องเรียน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม 25 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.67 มีค่าความยากตั้งแต่ 0.54 ถึง 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบ มีค่าเท่ากับ 0.88 และแบบประเมินความพึงพอใจชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถาม 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก 1.96  ถึง  5.48  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent Samples)
   ผลการศึกษาพบว่า 
      1.   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 79.81/78.30สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (75/75)
      2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
      3.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ  0.7011                          4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด        
      โดยสรุป  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ทำให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจมากที่สุดในการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ดังนั้น แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
 

Page created in 0.105 seconds with 25 queries.