หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนา CAI เรื่อง แผนที่ฯ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (Read 1772 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางมุกดา เมืองนาม

 • Guest

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนที่  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และลักษณะทางกายภาพ
                   ของประเทศไทย  วิชาสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา           นางมุกดา  เมืองนาม     ตำแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนบรบือ  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26
ปีที่พิมพ์          พ.ศ. 2555
   รายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 70  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนโรงเรียนบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 40 คน  ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายรายชื่อห้องเรียน  เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 10 เรื่อง 2) แบบฝึกหัดรวม 10 ฉบับ 50 ข้อ  3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวม 10 ฉบับ 100 ข้อ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ  สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และการทดสอบ  t-test
        ผลการศึกษาพบว่า
   1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพกระบวนการ/ผลลัพธ์เท่ากับ 86.60/85.55  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
   2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าดัชนีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี  คือ มีค่าเท่ากับ 77.02  แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.02 สูงกว่าเกณฑ์ 70
   3. นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้ง 10 เรื่อง  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนรู้สึกชอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่นำเสนอภาพสวยงาม หลากหลาย มีสีสัน และตรงกับเนื้อหา  รองลงมา คือ
นักเรียนมีความสนุกสนานในการนำเสนอเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.276 seconds with 28 queries.