หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  (Read 1313 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

มาลี สุภิรัตน์

  • Guest

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
ผู้ศึกษาวิจัย                  นางมาลี  สุภิรัตน์
                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ระยะเวลาศึกษาวิจัย                ปีการศึกษา 2553 – 2554

                                                                           บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อรายงานการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒   ดังนี้

1.    สร้างและพัฒนาคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  มีแนวทางการดำเนินงาน 8 แนวทางได้แก่  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา   การประเมินคุณภาพการศึกษา   การจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง     
2.   เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒    ที่มีต่อขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  ก่อนและหลังการพัฒนา     
3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ที่มีต่อคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒       
         
         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลั ๒   จำนวน 70 คน แบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ  คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒    แบบสอบถามความคิดของครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  ที่มีต่อขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒   แบบประมาณค่า 5 ระดับ   มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .94    แบบสอบถามความพึงพอใจของครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  ที่มีต่อคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒     แบบประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .92     วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ค่า T-Test Dependent

   ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
   1.  สร้างและพัฒนาคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒   มีแนวทางการดำเนินงาน 8 แนวทางได้แก่  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา   การประเมินคุณภาพการศึกษา   การจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ (ค่า IOC)  ระหว่าง     .06 – 1.00   
   2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ที่มีต่อขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  ก่อนและหลังการพัฒนาพบว่า  ครูมีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  หลังการพัฒนาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ     ที่ .05              
   3.  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ที่มีต่อคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒   พบว่าครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


 

Page created in 0.04 seconds with 25 queries.