หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเส  (Read 2033 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายองอาจ ประจันตเสน

  • Guest

ชื่อผลงานการ     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเสียง

ผู้ศึกษาค้นคว้า     นายองอาจ   ประจันตเสน

ปีที่ศึกษา     พ.ศ.  2555

บทคัดย่อ

   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง คลื่นเสียง  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  5/2  โรงเรียนขามแก่นนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา  2554 จำนวน 42  คน  รูปแบบในการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบ One Group  Pretest – Posttest  Designs   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัด             การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย                    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพภาพของสื่อ  ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อ  และ  t-test 

ผลการการศึกษาพบว่า
1.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  79.77/78.11  และมี
ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ  0.67 
2.   นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  44 คน  มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  เท่ากับ  10.05  มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  2.06  และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  เท่ากับ  23.43   มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  1.66
3.   ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้  t-test  พบว่า  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   4. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  อยู่ในระดับมาก 

นายองอาจ ประจันตเสน

  • Guest
« Reply #1 on: December 06, 2012, 04:45:49 PM »

เป็นผลงานที่น่าสนใจมาก

นายองอาจ ประจันตเสน

  • Guest
« Reply #2 on: December 06, 2012, 04:46:21 PM »

พัฒนาได้ดี
 

Page created in 0.106 seconds with 25 queries.