Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: November 20, 2012, 11:23:24 PM
1583 | 0
Bookmark and Share
ชื่อผลงานทางวิชาการ      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง
                                       มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ศึกษา      นางสาวสมรักษ์  โสขุมา  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
ปีการศึกษา      2554
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน  43   คน  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  การหาประสิทธิภาพ  E1/E2   ความถี่ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที   (t-test  Dependent Samples) ผลการศึกษา  พบว่า 
1)  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าประสิทธิภาพ 84.29/85.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้
2) หลังการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด   

 :'(


 


My Community