หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic:  (Read 1100 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

อุทัยทิพย์ จริงจิตร

  • Guest
« on: November 18, 2012, 11:17:09 AM »

ชื่อรายงาน   ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียน
      คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา            นางสาวอุทัยทิพย์  จริงจิตร
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
ปีที่ทำการศึกษา        พ.ศ. 2553

บทคัดย่อ

   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน   80/ 80   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)   หลังจากการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบแผนการศึกษาที่ใช้คือ  One – Group  Pretest – Posttest  Design  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t – test dependent)  
ผลการศึกษาพบว่า
1.   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.67/93.52  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  ที่ตั้งไว้
2.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยวิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียน  ( =  37.41  S.D. =  1.01) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (  =  26.56  S.D. =  1.42) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
3.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 4.38)
 

Page created in 1.485 seconds with 25 queries.