หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงาน  (Read 1272 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

an

  • Guest
เผยแพร่ผลงาน
« on: November 17, 2012, 08:02:25 AM »

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้รายงาน   นางอัญชิสา  เล็บครุฑ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปีการศึกษา   2553
บทคัดย่อ
           การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ    ปีการศึกษา 2553  จำนวน 17 คน  ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ       และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
          ผลการศึกษาพบว่า
    1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.10/83.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
   2.   นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   .01
   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 

Page created in 0.12 seconds with 25 queries.