หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง  (Read 1450 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางทัศนีย์ โกษาแสง

  • Guest

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้ศึกษา   นางทัศนีย์   โกษาแสง
โรงเรียน   บ้านม่วงกาชัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ปีที่พิมพ์        2555       


บทคัดย่อ

   คณิตศาสตร์เป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ  ทำให้สามารถคาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นกระบวนการช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
คิดอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้    ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการจัดการเรียนรู้โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ  (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น   (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น และ  (4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น       
   กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  จำนวน 39 คนจาก 1 ห้องเรียน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม 25 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.67 มีค่าความยากตั้งแต่ 0.54 ถึง 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบ มีค่าเท่ากับ 0.81 และแบบประเมินความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถาม 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก 2.05  ถึง  6.44 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent Samples)
   ผลการศึกษาพบว่า 
   1.   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 79.90/78.26สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (75/75)
   2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ  0.7006            4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด                 
      โดยสรุป  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจมากที่สุดในการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ดังนั้น แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
 

Page created in 0.089 seconds with 25 queries.