หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Read 2804 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สุวิทย์ เหลืองทอง

  • Guest

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง             แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                               กรณีศึกษา:โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม   อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รายงาน             นายสุวิทย์   เหลืองทอง

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555- 2559) ได้กำหนดยุทธ
ศาสตร์ ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกี่ยวกับด้านการศึกษาไว้ใน ข้อ ที่ 4.5.2 “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน “   โดยมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระบวนการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ และมีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากลด้วย
     เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขปรับปรุง(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2545 มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญ   มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และโรงเรียนซึ่งจัดได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพที่จะแข่งขันในเวทีโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในเวทีโลกได้

              โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ขนาดกลาง จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   ในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 703 คน แยกเป็นนักเรียนมัธยมศึกตอนต้น จำนวน 211 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 498 คน  ในปีการศึกษา 2255 ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ซึ่งเป็นองค์มหาชน  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก แต่ในมาตรฐานที่ 5 ด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554  จากหน่วยงานต้นสังกัด คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary  National Educational Test) ในรายวิชาภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีคะแนนในระดับต่ำ    
                   จากผลการประเมินดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดนำผลการประเมินดังกล่าวมาศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเคราะห์ของของผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 5 และประเมินความพึงพอใจในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อันจะนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ตลอดจนเพื่อเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ยั่งยืน  ต่อไป
   
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
   3.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  34
   3.1 เพื่อดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
   3.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้มีที่ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ขอบเขตของการรายงาน
   ขอบเขตด้านประชากร / กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ในการศึกษาในครั้งนี้  ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มจากประชากร คือ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  จำนวน  1  คน ,  หัวหน้าระดับชั้นจำนวน 6 คน ,   ครูที่ปรึกษา จำนวน 12 คน , หัวหน้าระดับ 6 คน, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15  คน , คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน  จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 63  คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรการสุ่มตัวอย่างของ yamanne,1973:735  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มจากประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน  211  คน และมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  154  คน  รวมทั้งสิ้น 365 คน โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรการสุ่มตัวอย่างของ yamanne,1973:735  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (บุญธรรม, 2540:70)
 
สูตร
                                        n   =    
เมื่อ
n    =    ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N    =    จำนวนประชากรที่จะทำการศึกษา
e    =    ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มที่ยอมรับได้ ในที่นี้กำหนดให้มีนัยสำคัญที่ 0.05
จำนวนประชากรที่ทำการศึกษามี 365 รายให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
0.05 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คำนวณได้ดังนี้
n     =     
n      =   190
   ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน       190    คน

   ขอบเขตด้านเนื้อหา
   การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของ David  Fetterman : Empowerment  Approach Empowerment  Evaluation  (1993)    
        
ขอบเขตด้านระยะเวลา
   1  พฤษภาคม  2554    ถึง   31 มีนาคม 2556

ขอบเขตด้านสถานที่  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม    อำเภอสะเมิง      จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิด

     ขั้นที่  1                           ขั้นที่  2
Taking  Stock                        Setting  Goal     ขั้นที่  4                        ขั้นที่  3
Documenting  Progress             Developing  Strategies  and  Implementingvolsung

  • Hero Member
  • *****
  • Online Online
  • Posts: 4,289
  • บ้านพักครู.คอม
 

Page created in 0.173 seconds with 27 queries.