หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Read 2822 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สุวิทย์ เหลืองทอง

 • Guest

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง             แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                               กรณีศึกษา:โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม   อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รายงาน             นายสุวิทย์   เหลืองทอง

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555- 2559) ได้กำหนดยุทธ
ศาสตร์ ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกี่ยวกับด้านการศึกษาไว้ใน ข้อ ที่ 4.5.2 “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน “   โดยมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระบวนการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ และมีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากลด้วย
     เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขปรับปรุง(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2545 มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญ   มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และโรงเรียนซึ่งจัดได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพที่จะแข่งขันในเวทีโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในเวทีโลกได้

              โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ขนาดกลาง จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   ในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 703 คน แยกเป็นนักเรียนมัธยมศึกตอนต้น จำนวน 211 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 498 คน  ในปีการศึกษา 2255 ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ซึ่งเป็นองค์มหาชน  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก แต่ในมาตรฐานที่ 5 ด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554  จากหน่วยงานต้นสังกัด คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary  National Educational Test) ในรายวิชาภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีคะแนนในระดับต่ำ    
                   จากผลการประเมินดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดนำผลการประเมินดังกล่าวมาศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเคราะห์ของของผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 5 และประเมินความพึงพอใจในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อันจะนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ตลอดจนเพื่อเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ยั่งยืน  ต่อไป
   
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
   3.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  34
   3.1 เพื่อดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
   3.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้มีที่ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ขอบเขตของการรายงาน
   ขอบเขตด้านประชากร / กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ในการศึกษาในครั้งนี้  ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มจากประชากร คือ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  จำนวน  1  คน ,  หัวหน้าระดับชั้นจำนวน 6 คน ,   ครูที่ปรึกษา จำนวน 12 คน , หัวหน้าระดับ 6 คน, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15  คน , คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน  จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 63  คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรการสุ่มตัวอย่างของ yamanne,1973:735  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มจากประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน  211  คน และมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  154  คน  รวมทั้งสิ้น 365 คน โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรการสุ่มตัวอย่างของ yamanne,1973:735  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (บุญธรรม, 2540:70)
 
สูตร
                                        n   =    
เมื่อ
n    =    ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N    =    จำนวนประชากรที่จะทำการศึกษา
e    =    ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มที่ยอมรับได้ ในที่นี้กำหนดให้มีนัยสำคัญที่ 0.05
จำนวนประชากรที่ทำการศึกษามี 365 รายให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
0.05 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คำนวณได้ดังนี้
n     =     
n      =   190
   ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน       190    คน

   ขอบเขตด้านเนื้อหา
   การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของ David  Fetterman : Empowerment  Approach Empowerment  Evaluation  (1993)    
        
ขอบเขตด้านระยะเวลา
   1  พฤษภาคม  2554    ถึง   31 มีนาคม 2556

ขอบเขตด้านสถานที่  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม    อำเภอสะเมิง      จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิด

     ขั้นที่  1                           ขั้นที่  2
Taking  Stock                        Setting  Goal     ขั้นที่  4                        ขั้นที่  3
Documenting  Progress             Developing  Strategies  and  Implementingvolsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 12,682
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 12,682
 • บ้านพักครู.คอม

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
 

Page created in 0.16 seconds with 27 queries.