หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1]   Go Down

Author Topic: แฟ้มมติครม. วาระแต่งตั้งโยกย้ายครบทุกตำแหน่ง ประจำวันที่ 12 พ.ย.2555  (Read 1657 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email

วันที่ 12 พ.ย. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมครม. ในวาระแต่งตั้งโยกย้าย ดังนี้

1.แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงพาณิชย์
 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง นายนพดล สระวาสี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงพาณิชย์

2.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย ดังนี้ 1.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ และแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
   
1.ให้นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 2555 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
   
2.แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีใหม่ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1) นายโสภณ เพชรสว่าง 2) นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร 3) นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป
   
-แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย

-แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
 
1.นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   
2.นายนพปฎล เมฆเมฆา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   
3.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

3.แต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายประภัสร์ จงสงวน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 400,000 บาท รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

4.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเห็นชอบการแต่งตั้ง นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2555 เป็นต้นไป
 
5.แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)
 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระชัย นพสุวรรณวงศ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
 
6.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายประสานพงศ์ วงศ์ใหญ่ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555    เป็นต้นไป 

7.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง ศ.พิเศษภาวิช ทองโรจน์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2555 เป็นต้นไป 

8.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2555 เป็นต้นไป 
 
9.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสุชน ชาลีเครือ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2555 เป็นต้นไป 

10.แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย)
 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 23 ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
   
1. นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอำนาจเจริญ
   
2. นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์
   
3. นายชุมพร  แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดลำพูน ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดน่าน
 
4. นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดมุกดาหาร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ
 
5. นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนครปฐม  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบุรีรัมย์
 
6. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพะเยา
 
7. นายมณเฑียร ทองนิตย์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมที่ดิน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเพชรบุรี
 
8. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสมุทรสาคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแพร่
 
9. นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดมหาสารคาม
   
10. นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดมุกดาหาร
 
11. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดกาญจนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดระนอง
 
12. นายพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดเชียงราย  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลำพูน
 
13. นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดชุมพร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสตูล
 
14. นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดชลบุรี  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสระแก้ว
 
15. นายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสิงห์บุรี
 
16. นางสุมิตรา ศรีสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุโขทัย
 
17. นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุพรรณบุรี
 
18. นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
19. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุตรดิตถ์
 
20. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดกาญจนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 
   
21. นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนราธิวาส ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 
   
22. ว่าที่ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง   
   
23. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 
   
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

 ;D http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352712023&grpid=01&catid=&subcatid=
Logged
Pages: [1]   Go Up
 

Page created in 0.128 seconds with 26 queries.