หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงาน  (Read 1443 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

pang1

  • Guest
เผยแพร่ผลงาน
« on: November 12, 2012, 04:04:26 PM »

ชื่อเรื่อง   รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) เรื่อง ระเบียบแถว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม  
ชื่อผู้รายงาน   จิรศักดิ์  บุญยะแสงสวัสดิ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปีการศึกษา   2553
บทคัดย่อ
   การศึกษาเอกสารประกอบการสอนครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  เรื่อง ระเบียบแถว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้เอกสารประกอบการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  เรื่อง ระเบียบแถว  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  เรื่อง ระเบียบแถว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม  สำนักงานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  จำนวน 82 คน  ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  เอกสารประกอบการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  เรื่อง ระเบียบแถว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
   ผลการศึกษาพบว่า
   1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  เรื่อง ระเบียบแถว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่า  82.42/81.68  สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด
         2. คะแนนหลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  เรื่อง ระเบียบแถว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สูงขึ้น หลังจากใช้เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  เรื่อง ระเบียบแถว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   3. จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  เรื่อง ระเบียบแถว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า  มีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.62  ซึ่งหมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

volsung

  • Hero Member
  • *****
  • Online Online
  • Posts: 4,816
  • บ้านพักครู.คอม
 

Page created in 0.118 seconds with 27 queries.